Logo

Læringsfællesskab & Læringsnetværk

Om den virtuelle konference der blev afholdt d. 22. august 2013 kl.

Konferencen ligger til on-demand streaming på vores youtube kanel og alle der fulgte den kunne diskuere med på Twitter via #sme_e hashtagget

Det første store forsøg på at skabe dialog om projektet på dette site var en 2 timer lang virtuel konference, vi afholdt den 22. august 2013. Konferencen blev livestreamet på en 'skærm' her neden under og der blev sendt mere end 500 tweets på hashtagget #sme_e under konferencen. Der var imidlertid problemer med lyden på streamingen, sådan er det med eksperimenter, det første kvarter. Her under kan man se hele konferencen med en ny indklippet intro der redegør for det første kvarter.

 

Konferencen stillede spørgsmålet: Hvordan kan lærere og elever ved hjælp af sociale medier som fx Facebook og Twitter indrette undervisningen, så der udvikles en øget kontakt ind og ud af klassen, der er fremmende for klassen som læringsfællesskab?

Problemstillingen består i, hvordan man konkret kan fremme, kvalificere og udnytte en kommunikationsstrøm mellem klassen og omverden, der giver bedre læring og engagement, frem for at virke distraherende, splittende og opmærksomhedsafledende. Hvordan kan nettet blive en aktiv ressource og et nyt læringsnetværk for en klasse, så eleverne ikke kun er overladt til hinanden, deres lærere, forældre og nære venner? Kan klassen danne netværk i omverdenen så den og dens lærere kan hejse sig ud af den del af den sociale arv der består idårligt udsyn og begrænset netværk?

En utopi om et nyt åbent læringsmiljø 

Utopien bagved konferencen er skabelsen af helt nye betingelser for undervisning og læring, der blandt andet bryder med den enkelte elevs sociale arv og isolerede muligheder og ikke-muligheder for skole- og lektiehjælp.

I stedet for at den nye hybride undervisningssituation udgør et modsætningsforhold, hvor elevernes opmærksomhed ledes bort fra undervisningen via den opfangelse, der sker på de sociale medier, er ideen at man må kunne lede elevernes opmærksomhed tilbage til klassefællesskabet, gennem opbyggelse af et fælles læringsnetværk.

Eleverne kommer derved – det er ambitionen – til at indtage en ny aktiv rolle i undervisningen, som del af et læringsfællesskab, som lærerne støtter og befordrer.

Det gamle lukkede klasserum udskiftes med et nyt virkelighedsåbent læringsfællesskab, der både er aktivt, når elever og lærere er fysisk sammen og når de er fysisk på afstand af hinanden. Læringsressourcer som noter, venner, informanter, opgavebesvarelser, podcasts og kontaktpersoner gøres til noget fælles, der deles, udvikles og forædles med lærerne som faglige garanter.

Konferencen

På konferencen var der to paneler. Det ene panel bestod af repræsentanter for SME-projektet, det andet af inviterede udfordrere.

Paneldeltagere
Projektpanel (fra venstre):

 • Forsker Michael Paulsen, lektor Aalborg Universitet
 • Malene Graversen, elev fra SME-klassen i Skive
 • Underviser Hanne Jørgensen, Handelsgymnasiet i Skive
 • Projektleder og underviser Lene Baake, Handelsgymnasiet i Skive
 • Udd.-chef Henrik Neve, Handelsgymnasiet i Skive

Udfordrer-panel:

Udfordre panel

 • Udd.-leder Anne-Mette Krejberg, Aabenraa Statsskole
 • Politiker Peter Juel Jensen, medlem af Børne- og undervisningsudvalget i Folketinget
 • Lærer Balder Asmussen, Tårnbjerg Gymnasium
 • Formand for DGS, Phillip Dimsits Lerer (@Dimsits)
 • Journalist Anders Høeg Nissen, DR Videnskab

SME-projektets anden forsker Jesper Tække (AU) er ordstyrer og projektets studenterprogrammør Kasper Skov Christensen stod for teknikken, hvor vi grappede billede og lyd fra konferencesystemet Adobe Connect og embedde signalet sammen med Twitter-strømmen på forsiden af dette website. 

Ordstyrer og teknik

Program
Konferencen gennemgik fire temaer. Til hvert tema blev der spillet en lille film med eksempler fra klassen der introducerede til temaet. Herunder gennemgås de fire temaer:

Tema 1: INFORMATIONSSØGNING

 • Hvordan kan elever støttes i at blive bedre til at finde, vurdere, og bearbejde information fra internettet? Der er overflod af information, spin og manipulation, men hvordan hjælpe elever til at transformere det til viden?

Under dette tema blev fremlagt eksempler på hvordan klassen har arbejdet med at udbygge og forbedre dens informations-læringsnetværk. Eksemplerne omhandler lærer-støttet og kvalificeret søgning og bearbejdning af informationer udefra i undervisningen via nye digitale medier. Herefter diskuterer panelerne hvordan og med hvilke fordele og under hvilke udfordringer informationssøgningen er realiseret og vil kunne anvendes i undervisning generelt. 

Fx "kaskade" opgaver i afsætning, hvor eleverne har hentet information på forskellige måder via forskellige medier og har sammenlignet og drøftet resultater heraf. 

Fx: kildekritisk arbejde i samtidshistorie, små søgeopgaver undervejs i undervisningen. 

Fx: Live udsendelser mv. i international økonomi og andre fag, bl.a. engelsk: det amerikanske valg – aktuelle informationer fra nettet der anvendes i undervisningen.  

Tema 2: FORMIDLING

 • Hvordan kan elever støttes i at formidle tillært viden på nettet, så omverden giver konstruktiv feedback? Næsten hele verden kan nås gennem internettet, men hvordan kan elever hjælpes til at få god og relevant feedback? 

Under dette tema blev fremlagt eksempler på hvordan klassen har arbejdet med at udbygge og forbedre klassens formidlings-læringsnetværk. Eksemplerne omhandler lærer-støttet og kvalificeret formidling af faglige produkter til mennesker udenfor klassen via nye digitale medier. Herefter diskuterer panelerne hvordan og med hvilke fordele og under hvilke udfordringer formidlingen er realiseret og vil kunne anvendes i undervisning generelt.

Fx Klassens oprettelse af blogs. 

Fx Materiale der lægges på wiki til gavn for alle og enhver. 

Fx Diverse øvelser i at lave screencast der gøres offentligt tilgængelige.

Fx: levere produkter/input til andre klassers elever, fx i Grenå og Tyskland. 

Tema 3: INTERAKTION IND OG UD AF KLASSEN.

 • Hvordan kan elever lære at interagere med andre på nettet undervejs i deres undervisnings- og læringsprocesser, på måder der støtter læringen? Hvordan udnytte de såkaldte web 2.0 medier, så interaktion ikke kun sker inde i klassen, men også med andre mennesker udenfor?

Under dette tema blev fremlagt eksempler på hvordan klassen har arbejdet med at udbygge og forbedre sit interaktions-læringsnetværk. Eksemplerne omhandler lærer-støttet og kvalificeret faglig interaktion som del af undervisningen med mennesker udenfor klassen via nye digitale medier. Herefter diskuterer panelerne hvordan og med hvilke fordele og under hvilke udfordringer interaktionen ind og ud af klassen er realiseret og vil kunne anvendes i undervisning generelt.

Fx interaktion med forfatter(e) i dansk over Twitter mv. 

Fx samarbejde med klasse i Grenå i virksomhedsøkonomi og interaktion på #embranding på Twitter. 

Fx: brug af #sikkeenfest i international økonomi. 

Fx: Facebook-gruppe med klasse fra Tyskland. 

Tema 4: BEVIDSTHED OM KLASSENS LÆRINGSNETVÆRK.

 • Hvordan kan elever udvikle et læringsnetværk, som de kan trække på, når de laver skoleaktiviteter? Mange elever søger kun hjælp hos få personer, når de laver skolearbejde. Hvordan kan denne "sociale arv" brydes, så en klasse udvikler et horisontudvidende læringsnetværk? 

Under dette tema blev fremlagt eksempler på hvordan lærerne har arbejdet med at bevidstgøre eleverne og klassen om vigtigheden af at udvikle et godt læringsnetværk som man kan trække på, dvs. hente hjælp og respons fra i forbindelse med faglig læring og opgaver i undervisningen + lektier. Herefter diskuterer panelerne hvordan og med hvilke fordele og under hvilke udfordringer klassen er blevet bevidsthedsgjort om deres læringsnetværk og om læringsnetværk vil kunne anvendes i undervisning generelt.

Fx: Arbejde med at få eleverne til at tegne læringsnetværk, redegøre for brug af netværk i elevprodukter og bruge dem som refleksionsværktøj ved stillede opgaver.

Fx: Virtuel lektiehjælp – hjælp hentes og gives i offentlige fora, fx Twitter (kompetence hertil). 

Fx: Oplevelser, hvor elever har fået eller taget nye roller og er blevet aktive i undervisningen mere end ellers, fordi de har kunnet trække på nettet og netværk.

Fx: Eleverne stiller personer fra deres egne netværk til rådighed for klassekammerarterne.

Vi takker alle deltagerne for en god og lærerig konference! :)


Login Form


SMEE twitter feed

 

SME publikationer