Logo

Projektet Socio Media Education Eksperimentet

Socio Media Educatiuon Experiment startede som projekt i 2011 og løber i første omgang frem til 2014. Det er støttet med 3,4 millioner kroner af Region Midtjylland. Lene Baake fra Handelsgymnasiet i Skive er projektleder, mens Jesper Tække fra Århus Universitet og Michael Paulsen fra Aalborg Universitet er forskerne bag projektet. 

I denne video fortæller Jesper Tække kort om baggrunden for Socio Media Education eksperimentet:

God undervisning i det nye mediemiljø

Socio Media Education et er aktionsforskningseksperiment, der har som mål at finde ud af, hvordan man kan skabe god undervisning med sociale medier som fx Twitter og Facebook. Projektet retter sig mod unge mennesker i gymnasieskolen, men er relevant i forhold til alle typer uddannelser i dagens samfund.

Baggrunden for eksperimentet er, at adgangen til Internettet og især sociale medier i undervisningen har skabt en hidtil uset stor grad af distraktion og bortledning af opmærksomhed fra undervisningen og fællesskabet i en klasse.

Væk fra forbud og ligegyldighed

De første reaktioner i gymnasieskolen har penduleret mellem at prøve at forbyde sig ud af eller ignorere den nye mediesituation. Men hverken forbud eller ligegyldighed virker som gode strategier. Spørgsmålet er herudfra, hvad man som skole og lærere kan og bør stille op i forhold til den nye mediesituation og de sociale medier. Socio Media Education er er forsøg på at eksperimentere sig frem til svar på netop dette.

Forsøgsklassen

Projektet forgår sådan, at eleverne i en gymnasieklasse på Skive Handelsgymnasium igennem hele deres gymnasietid fra 2011-2014 påvirkes af lærerne til at udvikle en undervisnings- og fællesskabsfremmende brug af sociale medier.

Lærerne støttes af to forskere, Michael Paulsen, læringsfilosof på Aalborg Universitet og Jesper Tække, medieforsker på Århus Universitet. De to forskere har undersøgt brugen af sociale medier og it i gymnasieskolen siden 2006 og har ud fra dette kombineret med international forskning om emnet opstillet et didaktisk design, ud fra hvilket lærerne påvirker eleverne. Forskerne følger lærernes forsøg og aktioner i klassen og mødes jævnligt med lærerne for at give feedback og feedforward.

En tidssvarende it-didaktik

Grundideen i det didaktiske design er for det første, at lærerne hverken må forbyde eller forholde sig ligegyldigt til elevernes brug af digitale medier i undervisningen, men derimod skal forsøge at intervenere på måder, der fremmer elevernes refleksivitet og bevidsthed om, hvordan man bedst kan bruge de nye medier i forhold til undervisning og fællesskab.

For det andet er ideen, at lærerne skal anvende de sociale medier som undervisningsredskaber og hertil lære eleverne at bruge dem som redskaber til at styrke læring og fællesskab (se fig. 1).

Fra læringsfællesskab til læringsnetværk

Projektet er bygget sådan op, at lærernes initiativer det første skoleår har fokus på at fremme de interne relationer i klassen, så eleverne bliver gode til at bruge de sociale medier til at danne et godt læringsfællesskab, både i forhold til elev-elev-interaktion og i forhold til interaktion mellem eleverne og lærerne.

Det andet år udvides fokus til også at have fokus på, hvordan klassen som læringsfællesskab kan udvikle et godt læringsnetværk, der udnytter de sociale medier til at skabe forbindelser ind og ud af klassen, der virker fremmende for klassens læring og engagement (se fig. 2).

Digtalt dannelse i elevperspektiv 

Endelig fokuseres der det tredje år på, hvordan hver enkelt elev i klassen i et fremadrettet perspektiv kan støttes til at blive en digitalt dannet og studiekompetent mediebruger (se fig. 3).

I denne video fortæller Jesper Tække mere generelt om den forskning der er foretaget i Socio Media Education eksperimentet:


Login Form


SMEE twitter feed

 

SME publikationer